Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. 
Aloitteen tekijälle ilmoitetaan kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvoitu käsittelyaika sekä se, keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Kuntalaisaloite netissä

Vieremän kuntaan on mahdollista tehdä kuntalaisaloite kuntalaisaloite.fi - verkkosivun kautta. Palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita, kerätä tekemääsi aloitteeseen osallistujia, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä osallistua oman kuntasi tehtyihin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi:n käyttö on turvallista ja maksutonta. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.