Neuvoja yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen

Laaja sivusto yhdistystoiminnan kehittämiseen
Yhdistysopas
  
Hyvää hallintoa

Neuvoja talouden asioissa onnistumiseen

Tietopankki kylille

Rahoituslähteitä yhdistyksen toimintaan

Aurora -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea.

Kansalaisyhteiskunta.fi -palveluksessasi! Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta, että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja.

RAY:n Raha-automaattiavustuksia voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Ylä-Savon Veturi on Ylä-Savon seutukunnan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys, jolta voidaan hakea rahoitusta paikallistoiminnan kehittämiseen.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.

OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja
lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten
lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen.

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto on maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin (1868 – 1917) testamentin perusteella muodostettu yksityinen, yleishyödyllinen kulttuurialan rahasto. Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. 

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on vuonna 2014 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Koneen Säätiö myöntää apurahoja taiteen ja kulttuurin alan hankkeisiin. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet.

Paulon Säätiö on apurahoja jakava yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta alkoi vuonna 1966. Säätiö perustuu Reko Paulon puolison Hulda Paulon ja heidän tyttärensä Marja Paulon testamenttiin.

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Niilo Helanderin säätiö perustettu vuonna 1927 ja sen tehtäväksi on Helander aikoinaan määrännyt seuraavaa ”tukea ja edistää suomalaista kulttuurityötä tieteen ja taiteen aloilla samoin kuin työtä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi”. 

Ympäristötaiteen säätiön perustivat vuonna 1990 opetus- ja kulttuuriministeriö ja RAKLI ry valtion rakennustaidetoimikunnan aloitteen pohjalta. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen ja tavaksi ympäristöön liittyvien taideteosten suunnittelun ja toteuttamisen edistäminen.

Madetoja-säätiö ju­lis­taa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madet­ojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen.

Patricia Seppälän säätiö tukee kuvajournalismia, lehtikuvausta, dokumentoivaa ja raportoivaa valokuvausta, alan tutkimusta ja kehittämistä, opetusta ja opiskelua, alan projekteja (esim. näyttelyt ja kirjat)

Pro Musica säätiön perustajien toivomusten mukaisesti varoilla tuetaan nimenomaan ammattimuusikoita tai sellaisiksi aikovia. Viime vuosina säätiön hallitus on linjannut päätavoitteekseen kannustaa erityisesti nuoria muusikoita, joiden arvellaan olevan muiden apurahoja jakavien tahojen antaman taloudellisen tuen ulottumattomissa, sekä antaa tunnustusta pedagogeille, jotka tekevät arvokasta työtä nuorten lahjakkuuksien kasvattamisessa.

Greta ja William Lehtisen säätiö julistaa kuvataiteilijoiden, taideteollisuuden harjoittajien, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien haettavaksi apurahoja. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla.

Taiteen edistämiskeskus jakaa vuosittain runsaat 30 miljoonaa euroa taiteilijoille ja yhteisöille apurahoina ja avustuksina. Saajia on vuosittain noin 3500. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa varat Taiteen edistämiskeskukselle.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää apurahoja henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen.

Kansan Sivistysrahaston toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja palkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua ja valistustoimintaa

Yhteisörahoitus on uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin.

Korjausrakentamisen rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksille ja yksityisille

Hakiessasi kiinteistön korjaamiseen myönnettäviä avustuksia, huomioithan, että avustukset ovat yleensä aina vain rakennuksen omistajan haettavissa. Suunnittele korjausavustukset siten, että joka vuosi haetaan johdonmukaisesti avustusta osaan korjaustoimenpiteistä. Perehdy rauhassa kunkin rahoittajan tukilinjauksiin ja myönnettyjen avustusten mittakaavaan.

Ensimmäisen hakemuksen sisällössä kannattaa mainita kuntotarkastus ja korjaussuunnittelu. Isoimmissa muutostöissä mm. rakennuslupien edellyttämä arkkitehtisuunnittelu kannattaa budjetoida mukaan.

Kaikissa hakemuksissa kannattaa huomioida se, että korjaustöiden edetessä saattaa ilmetä tarpeita joita avustuksen hakuaikana ei ollut vielä tiedossa ja joihin täytyy reagoida heti. Pyri huomioimaan tämä hakemuksen tekstissä ja talousarviossa.

Pidä kiinteistän arviointi ajantasalla: Pankin vakuusarvona käyttämä summa muuttuu rakennuksen kunnon myötä, tämä mahdollistaa kiinteistön mahdollisimman tehokkaan käytön vakuutena.

Yksityisen kiinteistön omistajan kannattaa hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista kotitalousvähennys. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tehdä verovähennyksiä asuin- kuin liikekäyttöön vuokraamansa tilan korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löydät tämän linkin takaa.

Seurantalojen korjausavustus

Kotiseutuliiton Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa. Avustuspäätökset julkistetaan yleensä maaliskuun alussa. Sekä avustuksen hakijayhteisön , että talon on täytettävä tietyt yleiset ehdot mm. seurantalon omistukseen, hallintaan ja käyttöön liittyen. Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla esim. yhdistykset, yhteisöt, seurat tai säätiöt. Avustusta voi hakea mm. korjausten suunnittelukustannuksiin ja kuntoarvioon, rakenteiden ja rakennusosien korjauskustannuksiin, perusparannustöihin, piha-alueen tai ulkorakennusten kunnostamiseen (ei saunat), talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin. Lisätietoa kotiseutuliiton avustuksista löytyy tämän linkin takaa.

ELY -keskuksen korjausavustus rakennusperinnön hoitoon on haettavissa vuosittain marraskuussa. Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Lisätietoa avustuksen hakemisesta löydät täältä.

Kulttuuritilojen korjaus / OKM Opetus- ja kulttuuriministeriöltä voi hakea avustusta kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan perustamishankkeisiin. Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset. Hakuaika on joulukuussa. Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, kuntien hallinnassa oleville yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille sekä valtionosuuslaitoksien ylläpitäjille. Avustusta ei myönnetä valtiolle, seurakunnille, uskonnollisille yhteisöille eikä yksityisille henkilöille. Tarkemmat tiedot avustuksen hakemisesta löydät täältä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA myöntää korvausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille. Myönnettäviä avustuksia ovat mm: iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamisen tarkoitettu avustus, kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun tarkoitettu avustus, hissiavustus, esteettömyysavustus, sekä avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Tarkemmat hakutiedot ARA:n avustuksista löydät täältä.

Luvat, vakuutukset ja riskien hallinta

Huomioi riskit, varmista että yhdistyksen vakuutukset ovat kunnossa.

Tekijänoikeuskorvaukset tutuksi

Musiikki
Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa 28 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teosto kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä. Lupahakemuksen pääset täyttämään täältä.
Kuvat ja teksti

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Teoston lupahakemuksen alkuun pääset täältä.

Yhdistyksenne netissä, ehdotuksia toimintamalleiksi 

Sähköposti / Sähköinen arkisto:

Yhdistyksellä on hyvä olla osoite muodossa yhdistyksennimi@gmail.com (gmail tai jokin muu laadukas, ilmainen sähköpostipalvelu). Tämä osoite muodostaa ajan mittaan yhdistyksen sähköisen arkiston kirjeenvaihdon, päätösasiakirjojen, valokuvien, hakemusasiakirjojen yms. suhteen. Osoitteella voi yhdistyksessä olla käyttöoikeus esim. koko hallituksella tai muutamalla vastuuhenkilöllä. On tärkeää ettei työ jää vain yhden henkilön vastuulle. Samoin tämän kaltaisella osoitteella vältetään yksittäisten henkilöiden yhteystietojen käyttö julkisina osoitteina.

Tiedot ajan tasalle rekistereihin

Yhdistysavain.fi Tällä sivustolla yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan, sekä ohjaamaan toiminnasta kiinnostuneet ottamaan yhteyttä. Rekisteristä voi nähdä myös yhdistyksen perustiedot.

Nettisivujen sijaan esimerkiksi julkinen facebook-sivu

Yhdistyksellä voi maksullisten nettisivujen sijaan olla yhdistyksen julkinen facebook -sivu. Jokaisella yhdistyksellä on oma tapansa toimia ja omaa ilmettään voi välittää tällä alustalla hyvin joustavasti yhdistyksen omien linjausten mukaan.

Tapahtumajärjestäjän muistilista 

Jos järjestät tapahtumaa, ole tietoinen vastuistasi ja lupakäytännöistä, lupa asiat saat kuntoon täältä.

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, järjestyssääntöjä ja muita esim. vuokraamaansa tilaa koskevia sääntöjä. Tapahtumajärjestäjä on juridisessa vastuussa järjestämästään toiminnasta. Kunnan vastuulla on ainoastaan tilan tai alueen vuokraaminen tapahtumajärjestäjälle. Huomioi ajoissa lupa-asiat eri viranomaisille: maankäyttö, melu, turvallisuus, ilmoitus yleisötilaisuudesta, elintarvikkeisiin ja anniskeluun liittyvät luvat, tekijänoikeuskorvaukset (musiikki: Teosto, Gramex), vakuutukset, työnantajavelvoitteet.

Iisalmen kaupungin opas tapahtuman järjestämiseen.