Etusivu / Matkailu / Luonto

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3.8.1992/728 määrittää kunnan tehtävät kulttuuritoimen alalla seuraavasti: Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Sivistyslautakunta myöntää kulttuuritoimen avustusmuodot ja jakoperusteet perusten lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Kohdeavustus on tarkoitettu kulttuuritoimintaa tukevaan, aktivoivaan ja tapahtumia lisäävään toimintaan. Kohdeavustus voidaan myöntää kuntalaisille avoimen tapahtuman ja tilaisuuden järjestämiseen, jonka tarkoituksena on kulttuuritoiminnan elävöittäminen ja monipuolistaminen. Avustus voidaan myöntää myös koulutustilaisuuden järjestämiseen tai osallistumiseen. Koulutuksen tulee olla tavoitteellista ja lisätä yksilöllisiä tai ryhmän valmiuksia kulttuurin esille tuomiseen ja kulttuurin elävöittämiseen.

Kulttuuripalkinto voidaan myöntää vieremäläiselle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai ryhmälle. Vuosittaista kulttuuripalkintoa myönnettäessä otetaan huomioon kulttuurin eri osa-alueet. Kirjalliset ehdotukset perusteluineen kulttuuripalkinnon saajasta/saajista tulee jättää sivistyslautakunnalle 30.9. mennessä. Sivistyslautakunnalla on oikeus valita kulttuuripalkinnon saaja myös ehdotusten ulkopuolelta.

Sivistyslautakunta julistaa avustukset haettaviksi kuukauden hakuajalla. Avustukset on haettavana huhtikuun puoleenväliin mennessä liitteineen. Hakemuslomakkeita ja avustussääntöä saa vapaa-aikatoimistosta.

Avustushakemukset on laadittava vapaa-aikatoimen avustushakemus-lomakkeelle. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on jätetty annetussa määräajassa lautakunnan käsittelyyn.

Perus- ja kohdeavustushakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- yhdistyksen nimi ja osoite

- yhdistyksen oikeustoimikelpoisuus, perustamisajankohta sekä kuuluminen

jäsenenä valtakunnalliseen järjestöön tai muihin yhteisöihin

- yhdistyksen nimenkirjoittajat

- kokonaisjäsenmäärä ja nuorisotoimen avustuksia haettaessa erikseen alle

29-vuotiaiden jäsenten määrä

- yhdistyksen valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muualta saadut ja haetut

avustukset.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä (yhtenä kappaleena):

- yhdistyksen säännöt (uusi hakija), sääntöjen muutokset

- hakijan hyväksytty edellisen vuoden toimintakertomus

- edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien kertomus

- talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.

Kunnan avustuksia saavien tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja –asetuksen sekä yhdistysten taloudenhoidosta ja kirjanpidosta annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli avustusta saavan yhdistyksen tilit sisältyvät jonkun muun yhteisön kirjanpitoon, on tileistä käytävä selville haettavaan toimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset.

Avustusta saanut on velvollinen ilmoittamaan lautakunnalle huhtikuun puoleenväliin mennessä selvityksen edellisenä vuonna myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen tulee merkitä avustusten hakemus- ja tilityslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistaa tarvittavat liitteet. Myönnetyt avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on osoitettu. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää tilitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetyt varat takaisin.

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä talouden hoitoa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksensaaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin.

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Avustusta voivat saada Vieremän kunnan vapaa-aikatoimen avustussäännössä mainitut edellytykset täyttävä rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys, joka ilmoittaa avustuksen hakemisen yhteydessä tarvittavat tiedot. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä edellytetään, että sen säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Avustuksia ei myönnetä verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan eikä yhdistysten investointeihin.

Lomakkeet

Vapaa-aikatoimen avustus seuralle/yhdistykselle/toimintaryhmälle

Voit hakea lomakkeella kaikkia vapaa-aikatoimen avustuksia.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Vapaa-aikatoimen avustussääntö

Kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen avustusten myöntäminen perustuu vapaa-aikatoimen avustussääntöön.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Vieremän vapaa-aikatoimisto

Vapaa-aikatoimisto tarjoaa kansalaisopiston opintomahdollisuudet sekä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalveluiden laajan kirjon.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728

Rotimojoki-Murennusjoki melontareitti: KovaskoskiHällämönharju