Perusopetus

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Perusopetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Vieremällä perusopetusta tarjotaan Kirkonkylän koululla, Pohjoisella koululla, Itäisellä koululla sekä Eteläisellä koululla.

Vieremän kirkonkylällä toimii yhteinen keskuskoulu, jossa samassa rakennuksessa toimii ala - ja yläkoulu, että lukio.

Keskuskoulun lisäksi Vieremän alueella on kolme pienempää kyläkoulua. Kyläkoulut sijaitsevat Salahmilla (Pohjoinen koulu), Valkeisilla (Eteläinen koulu) ja Pyöreellä (Itäinen koulu). Kyläkouluilla alueiden lapset pääsevät käymään lähikoulua koko alakoulun ajan.

Lomakkeet

Lupahakemus alle 5 päivän poissaololle koulusta

Lupahakemus Vieremän peruskoulun oppilaan alle 5 päivän poissaololle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Lupahakemus yli 5 päivän poissaololle koulusta

Lupahakemus Vieremän peruskoulun oppilaan yli 5 päivän poissaololle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu on avoin, yritteliäs ja yhteistyötä arvostava maaseutukoulu Vieremän eteläosassa.

Koulutie 37, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Itäinen koulu

Itäinen koulu on yksi Vieremän kyläkouluista ja sijaitsee Pyöree-Niemisen kylällä.

Kaarakkalantie 832, 74270 KAUPPILANMÄKI

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Vieremän keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0-9 sekä pienluokalle. Samoissa tiloissa toimii myös lukio.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Pohjoinen koulu

Vieremän Salahmilla toimii kyläkouluna Pohjoinen koulu.

Kiuruvedentie 59, 74230 SALAHMI

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Yksilöllistetty oppimäärä

Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Vieremällä ei ole tällä hetkellä 10-luokkaa. Ylä-Savossa voi hakeutua opiskelemaan 10-luokalle Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Esi- ja perusopetuksen kouluruokailu Vieremän kunnassa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut