Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut.

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Esiopetus

Vieremällä esiopetusta järjestetään Kirkonkylän koululla ja kyläkouluilla joko erillisessä esiluokassa tai 1-2 luokkien yhteydessä.

Katso tiedot

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Esiopetusikäisen päivähoito esiopetuksen ulkopuolella.

Katso tiedot

Kouluruokailu

Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut