Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä klo 06 .00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii vapaa-ajanohjaaja. Toiminta on maksullista.

Hakuaika kaudelle 2018-2019 on 3.5. - 16.5.2018. Hakemuksia otetaan vastaan myös lukukauden aikana, mikäli tarve toimintapaikalle ilmenee kesken kauden. Kaavakkeet on postitettu kaikille 1-2 luokkalaisten vanhemmille, esikoululaisten vanhemmille sekä pienluokkalaisten vanhemmille. Kaavakkeita ja hakuohjeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä. Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa Vieremän kunnan vapaa-ajanohjaajalta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Vieremällä kaikkien alakoulujen yhteydessä 1-2 luokkalaisille ja esikoululaisille. Toimintaan pääsevät mukaan myös 3. luokan oppilaat erillisellä päätöksellä. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja osallistumaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan.

Palvelu on maksullinen.

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu. Kauden 2017-2018 maksut: maksu peritään oppilaan läsnäolopäivien mukaan. Mikäli läsnäolopäiviä on vähintään 10 maksu on 120 €/kk, jos läsnäolopäiviä on 6-9 maksu puolitetaan. Jos oppilas osallistuu satunnaisesti toimintaan ja läsnäolopäiviä on viisi tai vähemmän maksu on 10 €/päivä. Vanhemmat voivat anoa maksuvapautusta sivistyslautakunnalta, mikäli maksu estää oppilaan osallistumisen toimintaan.

Puhelinasiointi

Vapaa-ajanohjaaja

Vapaa-ajanohjaajan puhelinasiointi

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7533433

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa vapaa-ajanohjaaja Raili Turuselta puh. 040 7533433.
Kauden 2017-2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 12.4.2017 § 36, toimintasuunnitelma on liitteenä sivun alareunassa.

Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1.-28.2.2013. Liitetiedostona on yhteenveto valtakunnallisen seurannan keskeisistä tuloksista ja vertailu Vieremän kunnan huoltajien antamiin tuloksiin.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumerot:
Kirkonkylän koulu  040 595 9317
Eteläinen koulu  0400 370 105
Itäinen koulu 040 6374283
Pohjoinen koulu 0400 370 094