Kouluruokailu Vieremällä

Lait ja suositukset

Kouluruokailun järjestämistä säätelevät lait: Perusopetuslaki N:o 628/1998/31§, Lukiolaki N:o 629/1998/28§ ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 ja Kouluruokasuositus 2017.

Arvostus

Lasten ja nuorten valintoihin koulussa vaikuttavat osaltaan ympäristö, kaverit ja vanhemmat.

Kouluruoan arvostus lähtee koko koulun henkilöstön sekä kodin sitoutumisesta. Ruokapalvelupäällikkö kiinnittää ruokalistasuunnittelussa huomiota terveellisten, monipuolisten ja houkuttelevien raaka-aineiden käyttöön ja ruokailutapahtumassa ruokapalvelun henkilökunta ohjaa oppilasta koostamaan terveellisiä ja monipuolisia aterioita. Opettajat näyttävät omalla esimerkillään, miten ruoka-annos koostetaan lautasmallin mukaisesti ja miten ruokailutapahtumassa käyttäydytään. Kotien antama tuki oikean ruokailumallin ja -ateriarytmin toteuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää.

Ateriarytmi

Kouluruokailun taustalla ovat kansanravitsemuksen tarpeet ja sen tavoitteena on täydentää kodeissa tapahtuvaa ruokailua.

Riittävä kotiaamiainen varmistaa, ettei nälkä yllätä ja keskittyminen häiriinny koulupäivän aluksi. Ennen puoltapäivää pidettävä koululounastauko kestää 30 minuuttia ja se on tarkoitettu sekä oppilaiden että opettajien virkistäytymiseksi ja katkoksi päivän työrytmiin. Iltapäivällä tarjotaan maksullista välipalaa klo 13 ja 14 välitunneilla. Pienimmille, 1. –2. - sekä erityisharjaantumisluokkien oppilaille tarjotaan lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä maksullista aamu- ja välipalaa. Näiden lisäksi oppilailla tulisi olla mahdollisuus nauttia kotona lämmin päivällisateria sekä 1 – 2 terveellistä välipalaa, jotta päivän ateriarytmi ja riittävä energiansaanti toteutuisivat.

Ruokalistasuunnittelu ja kotimaisuus

Ruokalistasuunnittelua ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 ja Kouluruokasuositus 2017. Vieremän kouluissa tarjottava kouluruoka on pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineksista tehtyä suomalaista perusruokaa - ruokalistoja ja ruokalajeja sekä aterioiden osia vaihdellaan ja uudistetaan oppilaiden makutottumuksia vastaaviksi. Raaka-aineita pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon lähellä tuotettuina ja Vieremän kunta on sitoutunut myös elinkeino-ohjelmassaan noudattamaan lähiruoka-ajatusta.

Hyvin suunniteltu ja maistuva kouluateria tukee koululaisen hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Se antaa oppilaalle energiaa, jota hän tarvitsee jaksaakseen opiskella ja säilyttää työvireytensä koko koulupäivän. Siksi on tärkeää, että oppilaita kannustetaan nauttimaan maksuton koululounas päivittäin.

Ruoan turvallisuus

Jokaisella raaka-aineen alkutuottajalla, jatkojalostajalla, kuljetusyhtiöllä ja tuotteen loppukäyttäjällä, eli suurkeittiöllä, on omavalvontasuunnitelma, jonka avulla tarkkaillaan raaka-aineiden ja ruokien oikeita säilytys- ja tarjoilulämpötiloja, varastointia ja käsittelyä. Tällä toimintamallilla pyritään takaamaan raaka-aineiden turvallisuus. Alkuperän jäljitettävyys ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat tukevat osaltaan myös lähellä tuotettujen elintarvikkeiden lisääntyvää käyttöä.

Erityisruokavaliot

Kouluterveydenhoitaja täyttää erityisruokavaliokaavakkeen oppilaan kouluuntulotarkastuksen yhteydessä, mikäli oppilaalla on tarvetta poikkeavaan ruokavalioon. Oppilaan huoltajalla on muilla vuosiluokilla ilmoitusvastuu kouluterveydenhuoltoon ruokavalioon tehtävistä muutoksista, myös erityisruokavalion loppumisesta. Koululääkäri harkitsee tapauskohtaisesti, tarvitaanko ruokavalion toteamiseksi lisätutkimuksia. Kouluterveydenhoitaja kokoaa tiedot ja välittää ne ruokahuoltoon sekä luokanvalvojille. Kaavake erityisruokavaliomuutoksista löytyy ruokapalvelun internet-sivuilta.

Kasvisruokavalioon siirtymisestä vakaumuksen vuoksi tulee aina neuvotella kodin, kouluterveydenhoitajan ja oppilaan kesken, jotta varmistetaan oppilaan perusteet ruokavalioon siirtymisestä ja riittävä energian- ja ravintoaineiden saanti.

Ravitsemus- terveys- ja tapakasvatus

Vieremän kouluissa pidetään yllä ajanmukaista ravitsemustietoutta muun muassa havainnollistavien ravitsemusnäyttelyiden avulla. Teemaviikot ja –päivät, kuten sydänviikko ja koulumaitopäivä, välittävät ravitsemustietoutta nuorille julisteiden, tietokilpailujen ja reseptien avulla ja päivittäinen lautasmalli ohjaa oppilasta oikeissa valinnoissa.

Ohjattu kouluruokailu on osa koulun antamaa terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatusta, johon osallistuvat kaikki koulun aikuiset kasvattajat.