Kaavoitus

Pohjois-Savon Maakuntakaava

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 8.11.2010. Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon maakuntakaavan 7.12.2011. Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018.

Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta, asemakaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua. Maakuntakaavoihin voi tutustua Pohjois-Savon liiton internetsivuilla.

Osayleiskaavat

Iijärven, Vieremänjärven ja Vieremänjokivarren rantaosayleiskaava

 • Iijärven, Vieremänjärven ja Vieremänjokivarren rantaosayleiskaavalla ohjataan pääsääntöisesti em. alueen loma-asutusta.
 • Kaava-alueen pinta-ala on n. 2000 ha. Vieremänjärven ja Iijärven järvialueilla on kaava-alueen osalta rantaviivaa yhteensä n. 37 km.
 • Vieremänjoen pituus on n. 7 km.

Lisätietoja antaa tekninen toimisto.

Rotimojärven rantaosayleiskaava

 • Kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Rotimon ranta-alueille on
  laadittu rantaosayleiskaava. Kaava-alueen pinta-ala on 1462 ha.
  Lisätietoja tekninen toimisto.

Marttisenjärven rantaosayleiskaava

 • Kaava-alueen pinta-ala on 1254 ha.
  Lisätietoja tekninen toimisto.

Valkeiskylän osayleiskaava

 • Valkeiskylä sijaitsee kunnan eteläosassa kantatie 88:n varrella.
 • Osayleiskaavan kaavoitustyö käynnistyi loppuvuodesta 2000.
 • Valtuusto hyväksyi kaavan 9.12.2002.
 • Kaavalla ohjataan Valkeiskylälle sijoittuvaa uutta rakentamista kulttuurimaisema säilyttäen sekä selkiytetään ja parannetaan liikenteellisiä ratkaisuja ja liikenneturvallisuutta.
 • Lisäksi turvataan raviradan alueen kehittäminen, pohjavesialueen suojelu ja tehdasalueen toiminta sekä minimoidaan sen aiheuttamat haitat.
 • Kaava-alueen pinta-ala on noin 760 ha.
 • Kaavan laatija on Suunnittelukeskus Oy, Kuopio, vastuuhenkilönä DI Hannu Koskinen

Kirkonkylän osayleiskaava

 • Kirkonkylän alueelle on laadittu osayleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa 17.12.2012.
  Osayleiskaavassa on tarkasteltu taajaman maankäyttöä kokonaisuutena ja luotu kehittämispuitteet rakennuskaavoitukselle.
 • Uusien asunto- ja teollisuusalueiden suunnittelulla on luotu edellytykset kunnan maapolitiikan järkevälle hoitamiselle.
 • Kaakkoisosan osayleiskaava
 • Alue sijaitsee Vieremän kunnan kaakkoisosassa rajautuen idässä kunnan rajaan, etelässä ja lännessä Vieremänjokivarren osayleiskaavan rajaan ja pohjoisessa maantiehen 5910.
 • Oikeusvaikutteinen yleiskaava Puomilan alueelle Vuorisen eteläpäässä sekä Kaarteenmäen tien varteen. Muulle alueelle tulee ohjeellinen yleiskaava.
 • Kaavalla pyritään ohjaamaan myös uutta asuinrakentamista ranta-alueen tuntumaan. Tämä lisää asumisen valinnanvapautta asuinympäristön suhteen ja siten monipuolistaa alueen sosiaalista rakennetta.
 • Kaavan laatija on Suunnittelukeskus Oy, Kuopio, vastuuhenkilönä DI Hannu Koskinen

 

Asemakaavat

Kirkonkylän asemakaava

 • Asemakaavassa osoitetaan yksityiskohtaisesti alueiden käyttäminen eri tarkoituksiin.
 • Asemakaavan laatiminen on kunnan asia.
 • Vieremän kirkonkylän ensimmäinen asemakaava (rakennuskaava) on laadittu vuonna 1971. Tämän jälkeen asemakaavaa on laajennettu tai muutettu 27 kertaa. Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 250 ha.
 • Asemakaava laaditaan pohjakartalle, mittakaava 1:2000. Pohjakarttaa ylläpidetään numeerisessa muodossa.

Lisätietoja tekninen toimisto.

Rotimojärven ranta-asemakaava

 • Kunnan pohjoisosassa sijaitsevalle Rotimon järvelle, jonka pinta-ala on n. 55 ha, on laadittu ranta-asemakaava A. Ahlström Oy:n omistamille tiloille, rantaviivaa siinä on n. 6 km.
 • Kaava on laadittu vahvistetun osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti ja se on vahvistettu Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa vuonna 1997.

Lisätietoja tekninen toimisto.

Hällämön ranta-asemakaava

 • Kunnan pohjoisosassa sijaitsevalle Hällämön järvelle on laadittu ranta-asemakaava, joka käsittää osan järven rannoista.
 • Kaava on vahvistettu Kuopion lääninhallituksessa vuonna 1989.
 • Kaava-alueen pinta-ala on n. 47 ha.

Lisätietoja tekninen toimisto
rakennustarkastaja Petri Komulainen
puh. 0400 371 166

Kaavoihin voit tutustua Ylä-Savon karttapalvelussa
Ylä-Savon karttapalvelu