Etusivu / Palvelut / Työllistäminen

Työllisyyspalvelut

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Kunnan eri yksiköissä on mahdollisuuksia esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin, työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Kunta tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin Vieremä-lisän avulla. Työllistymistä tuetaan tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, mm. työvoimaviranomaiset, erilaiset hankkeet, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut . Asiakkaan kannalta pyritään löytämään juuri hänen tarpeeseensa sopiva, oikea ratkaisu esim. työllistyminen, koulutus tai kuntoutus.

Työllistämispalveluiden pääasialliset tavoitteet ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen sekä nuorisotakuun toteuttaminen. Nuorisotakuun avulla pyritään tukemaan nuoren sijoittumista joko kouluun tai työelämään. Vieremän kunta on mukana YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä- hankkeessa.

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 300 € / kk. Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä voidaan väli-aikaisesti rahoittaa yhdistyksille seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE - toimiston maksaessa palkkatuen yhdistykselle.

Vieremän kunta tarjoaa myös nuorille kesätöitä. Kesätyönhakijan tulee olla vieremäläinen, 15 - 23 -vuotias koululainen tai opiskelija, joka on oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelut jatkuvat seuraavana syksynä. Kesätöihin pääsee kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat.

Työllisyyspalvelujen piiriin pääset ottamalla yhteyttä työllisyyssihteeriin, joka neuvoo myös Vieremä -lisän ja väliaikaisrahoituksen hakemisessa.

Työllisyyspalvelut on suunnattu lähtökohtaisesti vieremäläisille. Vieremä -lisän ja väliaikaisrahoituksen ehdoista saa lisätietoa erillisestä ohjeesta.

Puhelinasiointi

Työllisyyssihteeri

Työllistymisasioissa ota yhteyttä työllisyyssihteeriin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6608090

Linkit

Avoimet työpaikat Vieremällä

Avoimet työpaikat Vieremällä

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Nuorten työpajat

Vieremäläiset nuoret voidaan tarvittaessa ohjata Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työpajatoimintaan.

Katso tiedot

Etsivä nuorisotyö

Vieremän kunnassa etsivää nuorisotyötä tekee Iisalmen Nuorison tuki ry.

Katso tiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorten asioissa sinua palvelee nuorisotoimisto.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Työllistämisasioissa ota yhteyttä: vs. työllisyyssihteeri Maarit Tikkanen p. 040 660 8090 tai maarit.tikkanen@vierema.fi

Avoimista työpaikoista Vieremällä löydät lisätietoja täältä.

Kesätyöpaikat 2018

Vieremän kunnan kesätöihin haetaan 1.4 - 30.4.2018 välisenä aikana Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi. Seurakunnan työpaikat haetaan myös Kuntarekryn kautta. Heillä ei ole erillistä hakua. Työntekijät kunnalle ja seurakunnalle valitaan hakuajan päätyttyä ja hakijoille ilmoitetaan valinnoista. Työantajalle maksettavaa kesätyötukea voidaan hakea paperisella lomakkeella 1.4.-31.8.2018 ajalla.

Kesätyönhakijan tulee olla vieremäläinen, 15 - 23 -vuotias koululainen tai opiskelija, joka on oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelut jatkuvat syksyllä 2018. Kesätyönhakijan tulee täyttää 15 vuotta vuoden 2018 aikana,eli kesätöihin pääsee kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat. Työttömyysturvaan oikeutettu ei voi hakea kesätyötä tämän projektin kautta. Työttömyysturvaan liittyvistä asioista voit tarvittaessa kysyä TE-toimistosta.

Lisätietoa liitetiedostoista:

Tiedote Nuorille kesätyöstä 2018.pdf

Kesätyöhakemus 2018.pdf

Kesätyösopimus 2018.pdf

Tiedote työnantajalle kesätyöasioista 2018.pdf

Tilityspohja kesätyöllistämisestä 2018.docx

 

VIEREMÄ- LISÄ

Työllistämisen Vieremä - lisä yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja kotitalouksille

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 300 € / kk. Pääsääntöisesti harkinnanvaraista Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Vieremä -lisän myöntämisen perusteet

1. Työllistettävä on vieremäläinen.

2. Kuntalisää ei makseta sellaisesta työllistettävästä,jonka työllistämisestä kunta maksaa muuta tukea.

3. Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, on seuraavien ehtojen täytyttävä

Pääsääntöisesti ehtona on, että työllistettävä on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää. Tästä ehdosta poiketen Vieremä-lisä voidaan myöntää ennen 300 päivän työmarkkinatuen täyttymistä tarkasteltaessa työllistettävän kokonaistilannetta ja Vieremä-lisän vaikutusta työllistymismahdollisuuksiin ennaltaehkäisevän työllistämisen näkökulmasta.

Työnantaja maksaa palkattavalle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Vieremä-lisä ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

Työsuhteen aikana on työssäoloehdon täytyttävä. Vieremä-lisää maksetaan työssäoloehdon täyttymisen ajalle, enintään kahdeksan kuukauden ajan (35 viikkoa).

Työllistettävän työajan oltava vähintään 18 h / viikko.4.  Kuntalisän määrä on 300 € / kk.

5.  Mikäli työnantaja on saanut kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis-tukia* yhteensä 200 000 €, Vieremä-lisää ei voida myöntää.

6. Vieremä-lisä on tarkoitettu käytettäväksi työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjaukseen, työvälineisiin tai työntekijän lisäkoulutukseen liittyvät kulut.

7. Työsuhde alkaa vuoden 2018 aikana.

8. Vieremä- lisän hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

9. Vieremä-lisä on harkinnanvarainen ja sitä maksetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, niin Vieremä -lisää maksetaan vain työsuhteen purkamista edeltäviltä täysiltä kuukausilta. 

10. Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Vieremän kunnan työllisyyssihteerille. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

11. Työnantaja vastaa työnantajavelvoitteista mahdollisten palkkatukitilitysten osalta.

12. Vieremän kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät toteudu.

13. Vieremä-lisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella. Maksu tapahtuu kahden kuukauden jaksoina. Ensimmäinen avustus kahdelta ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut avustushakemuksen liitteineen Vieremän kunnan työllisyyssihteerille. Työsuhteen jatkuessa maksetaan avustus kahden kuukauden välein.

*De minimis-tuki eli vähämerkityksinen tuki. Euroopan komission asetus (EU) N:o 1407/2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen: De minimis-asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan myöntää de minimis-tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten de minimis-tukena myöntämä rahoitus kyseisenä ajanjaksona. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis-tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tällöin de minimis-tukea ei tarvitse raportoida komissiolle. De minimis -asetusta sovelletaan kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyä, joita koskevat omat de minimis -sääntönsä. Lisäksi maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin asetusta sovelletaan rajoitetusti. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen enimmäismäärä on rajattu 100 000 euroon kolmen peräkkäisen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin. Tukiviranomaisen on ennen de minimis-tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana saamat muut de minimis-tuet.VÄLIAIKAISRAHOITUS TYÖLLISTÄMISEEN

Yhdistysten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä voidaan väli-aikaisesti rahoittaa seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän

Yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. 
 Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE - toimiston maksaessa palkkatuen yhdistykselle.