Etusivu / Palvelut / Työllistäminen

Nuorten työpajat

Vieremäläiset nuoret voidaan tarvittaessa ohjata Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työpajatoimintaan.

Työpajatoimintaan voivat päästä alle 29-vuotiaat nuoret.

Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille tarkoitettuja yhteisöjä, joiden järjestämisestä vastaavat kunnat yhdessä tai yksin tai jokin nuorten palveluja tuottava yhteisö.

Työpajatoiminnan idea on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.

Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuori tulee työpajaan yleensä viranomaisen ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Hänellä on oikeus saada henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Työpajatoiminnan järjestäjä saa pyytää nuorta esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että nuori on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työpajassa tai että nuori on riippuvainen huumeista.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Työllisyyspalvelut

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Työllistämisasioissa ota yhteyttä: vs. työllisyyssihteeri Maarit Tikkanen p. 040 660 8090 tai maarit.tikkanen@vierema.fi

Avoimista työpaikoista Vieremällä löydät lisätietoja täältä.

Kesätyöpaikat 2019

Vieremän kunnan kesätöihin haetaan 1.4 - 30.4.2019 välisenä aikana Kuntarekryn kautta kuntarekry.fi. Seurakunnan työpaikat haetaan myös Kuntarekryn kautta. Heillä ei ole erillistä hakua. Työntekijät kunnalle ja seurakunnalle valitaan hakuajan päätyttyä ja hakijoille ilmoitetaan valinnoista. Työantajalle maksettavaa kesätyötukea voidaan hakea paperisella lomakkeella 1.4.-31.8.2019 ajalta. lomakkeen viimeinen palautuspäivä on 30.9.2019.

Kesätyönhakijan tulee olla vieremäläinen, 15 - 23 -vuotias koululainen tai opiskelija, joka on oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelut jatkuvat syksyllä 2018. Kesätyönhakijan tulee täyttää 15 vuotta vuoden 2019 aikana,eli kesätöihin pääsee kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat. Työttömyysturvaan oikeutettu ei voi hakea kesätyötä tämän projektin kautta. Työttömyysturvaan liittyvistä asioista voit tarvittaessa kysyä TE-toimistosta.

Lisätietoa liitetiedostoista:

Tiedote Nuorille kesätyöstä 2019.pdf

Kesätyöhakemus 2019.pdf

Kesätyösopimus 2019.pdf

 Tiedote työnantajalle kesätyöasioista 2019.pdf 

Tilityspohja kesätyöllistämisestä 2019.pdf

 

VIEREMÄ- LISÄ

Työllistämisen Vieremä - lisä yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja kotitalouksille

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 300 € / kk. Pääsääntöisesti harkinnanvaraista Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Vieremä -lisän myöntämisen perusteet

1. Työllistettävä on vieremäläinen.

2. Kuntalisää ei makseta sellaisesta työllistettävästä,jonka työllistämisestä kunta maksaa muuta tukea.

3. Kun työnantaja palkkaa työntekijän työsuhteeseen, on seuraavien ehtojen täytyttävä

Pääsääntöisesti ehtona on, että työllistettävä on saanut Kelan maksamaa työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää. Tästä ehdosta poiketen Vieremä-lisä voidaan myöntää ennen 300 päivän työmarkkinatuen täyttymistä tarkasteltaessa työllistettävän kokonaistilannetta ja Vieremä-lisän vaikutusta työllistymismahdollisuuksiin ennaltaehkäisevän työllistämisen näkökulmasta.

Työnantaja maksaa palkattavalle henkilölle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Vieremä-lisä ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

Työsuhteen aikana on työssäoloehdon täytyttävä. Vieremä-lisää maksetaan työssäoloehdon täyttymisen ajalle, enintään kahdeksan kuukauden ajan (35 viikkoa).

Työllistettävän työajan oltava vähintään 18 h / viikko.4.  Kuntalisän määrä on 300 € / kk.

5.  Mikäli työnantaja on saanut kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis-tukia* yhteensä 200 000 €, Vieremä-lisää ei voida myöntää.

6. Vieremä-lisä on tarkoitettu käytettäväksi työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin, joita voivat olla esimerkiksi työn ohjaukseen, työvälineisiin tai työntekijän lisäkoulutukseen liittyvät kulut.

7. Työsuhde alkaa vuoden 2018 aikana.

8. Vieremä- lisän hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

9. Vieremä-lisä on harkinnanvarainen ja sitä maksetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, niin Vieremä -lisää maksetaan vain työsuhteen purkamista edeltäviltä täysiltä kuukausilta. 

10. Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Vieremän kunnan työllisyyssihteerille. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

11. Työnantaja vastaa työnantajavelvoitteista mahdollisten palkkatukitilitysten osalta.

12. Vieremän kunnalla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät toteudu.

13. Vieremä-lisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen erillisellä tilityslomakkeella. Maksu tapahtuu kahden kuukauden jaksoina. Ensimmäinen avustus kahdelta ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut avustushakemuksen liitteineen Vieremän kunnan työllisyyssihteerille. Työsuhteen jatkuessa maksetaan avustus kahden kuukauden välein.

*De minimis-tuki eli vähämerkityksinen tuki. Euroopan komission asetus (EU) N:o 1407/2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen: De minimis-asetuksen mukaan yhdelle yritykselle voidaan myöntää de minimis-tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida maan kaikkien eri viranomaisten de minimis-tukena myöntämä rahoitus kyseisenä ajanjaksona. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de minimis-tuen kokonaismäärä ei ylitä 200 000 euron rajaa. Tällöin de minimis-tukea ei tarvitse raportoida komissiolle. De minimis -asetusta sovelletaan kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyä, joita koskevat omat de minimis -sääntönsä. Lisäksi maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin asetusta sovelletaan rajoitetusti. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen enimmäismäärä on rajattu 100 000 euroon kolmen peräkkäisen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen hankintakustannuksiin. Tukiviranomaisen on ennen de minimis-tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana saamat muut de minimis-tuet.VÄLIAIKAISRAHOITUS TYÖLLISTÄMISEEN

Yhdistysten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä voidaan väli-aikaisesti rahoittaa seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän

Yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. 
 Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE - toimiston maksaessa palkkatuen yhdistykselle.