Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:
nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
hakemuksen toimittamispäivämäärä
päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot: nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Vieremällä tiedot siirretään operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla kesästä 2019 lähtien.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot:
Rekisteröityjen informointi: https://www.vierema.fi/fi/Kuntainfo/Henkilotietojen-kasittely-Viereman-kunnassa 


Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan löydät Opetushallituksen verkkopalvelussa täältä https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda ja ruotsiksi täältä https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda 
Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ (julkaistaan 12/2018)
Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540